Članovi

ČLANOVI U UDRUZI

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba državljanin Republike Hrvatske ili pravna osoba koja ima sjedište na području Republike Hrvatske.

Članstvo u udruzi je dragovoljno.
Članstvo može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom može postati fizička osoba koja zadovolji proceduru pristupa u redovno članstvo. Redovnim članom se postaje na temelju odluke Skupštine o upisu u registar članova na prijedlog predsjednika Udruge.
Redovni članovi stalno aktivno sudjeluju u svim djelatnostima Udruge.

Redovni članovi uplatom godišnje članarine dobivaju člansku iskaznicu kojom dokazuju pripadnost udruzi. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Skupština posebnom odlukom.

Pridruženim članom može postati bilo koja mlada osoba; dijete, mlada osoba i student s invaliditetom; slijepa osoba, osoba s invaliditetom koja sama ne može čitati te osoba s teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja. Kandidat za pridruženog člana podnosi zahtjev udruzi, koji sadržava dokaz o invaliditetu(ukoliko je riječ o osobi s invaliditetom) i zamolbu za upis u članstvo Udruge. Predsjednik Udruge donosi odluku o prijemu u pridruženo članstvo i upisu u registar članova. Udruga se obvezuje u sklopu godišnjeg izvješća o radu objaviti broj pridruženih članova.
Pridruženi članovi povremeno sudjeluju u aktivnostima Udruge, koriste usluge Udruge i nemaju pravo odlučivanja.

Počasno članstvo se stječe odlukom predsjednika Udruge. Počasni član može postati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je pridonijela radu Udruge.

Skupština redovnim članovima određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Prava i obveze redovnih članova su: plaćanje članarine; bavljenje aktivnostima Udruge; sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge; čuvanje i podizanje ugleda Udruge; čuvanje materijalnih dobara; izvršavanje preuzetih obveza.
Prava i obveze pridruženih članova su: dobivanje informacija o radu Udruge; sudjelovanje u aktivnostima i projektima Udruge; pisanje prigovora donatorima na rad Udruge.
Prava i obveze počasnih članova su: promicanje ugleda Udruge.
Počasni član ima pravo na dobivanje informacija o radu Udruge i može sudjelovati u aktivnostima Udruge.
Udruga se obvezuje pridruženim članovima dostavljati godišnje izvješće o radu, te na osobni zahtjev o svakoj aktivnosti koju provodi ukoliko to zatraži pridruženi član pismenim putem.
Udruga se obvezuje pristupačnim putem informirati sve pridružene članove o svim aktivnostima vezanim uz rad Udruge.
Pridruženi član ili više pridruženih članova može predložiti udruzi provođenje pojedinih projekata u ostvarivanju cilja Udruge.

Članstvo u udruzi prestaje:
-dragovoljnim istupom o kojemu se podnosi pismeni zahtjev uz obrazloženje,
-isključenjem.

Član Udruge može biti isključen ako svojim djelovanjem nanese materijalnu štetu udruzi, odnosno ako svojim postupcima naruši ugled Udruge.
Odluku o isključenju člana Udruge donosi predsjednik Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini koja istu mora razmotriti u roku od 15 dana od dana primitka. Odluka Skupštine je konačna.

Udruga se može udružiti u savez Udruga i u druge inicijative građana.
Udruga se može udružiti s drugim Udrugama, učlaniti u saveze Udruga i u međunarodne Udruge. Odluku o udruživanju i istupanju donosi Skupština.
Udruga može sa drugim srodnim Udrugama provoditi aktivnosti u svrhu ostvarivanja cilja Udruge. Odluku donosi predsjednik Udruge.