O nama

OSNIVAČI

Mirko Hrkač, predsjednik
Božo Barun, podpredsjednik
Iva Ivanković, tajnica udruge

CILJEVI UDRUGE

Ciljevi Udruge su:

– pomoć mladima na edukaciji,
– pomoć mladima, djeci i studentima s invaliditetom na edukaciji,
– promicanje cjeloživotnog obrazovanja i volonterstva,
– pružanje psiho-socijalne, pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske i duhovne pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
– poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju te članova njihovih obitelji,
– omogućavanje pristupa literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne mogu čitati te osobama s teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja.

DJELATNOSTI UDRUGE

Djelatnosti Udruge ostvarivati će se kroz:

– provedbu projekata i programa za osiguravanje potrebne pomoći od strane drugih osoba (fizičkih ili pravnih) za prevladavanje individualnih poteškoća tijekom formalne i neformalne edukacije: mladih te djece, mladih i studenata s invaliditetom,
– provođenje projekata i programa za osiguravanje psiho-socijalne, pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske i duhovne pomoći u prevladavanju individulanih poteškoća osoba s invaliditetom, i članova njihovih obitelji,
– poboljšanje društvene kvalitete života mladih osoba, djece, mladih i studenata s invaliditetom i uključivanje istih u aktivnosti zajednice, u odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, kulturu, sport, znanost, rekreaciju, religijsku kulturu, umjetnost, etiku, politički život i zapošljavanje,
– organizacija edukativnih putovanja, hodočašća i izleta za članove Udruge, sukladno zakonu,
– promicanje cjeloživotnog obrazovanja i volonterstva – promicanje svijesti o važnosti volontiranja, obuka volontera, izgradnja volonterskog centra,
– omogućavanja pristupa literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne mogu čitati te osobama s teškoćama i poremećajima u sposobnosti čitanja kroz aktivnosti programa Udruge koja će organizirati prilagodbu određenog sadržaja. Sadržaj će biti dostupan snimanjem zvučnih zapisa, digitalizacijom tiskanog sadržaja, te ispisom na brajici.

Prilagodba literature osigurava se i kroz izdavanje audio knjiga i izdavanje publikacija vezanih za djelatnosti Udruge
Ispis sadržaja na brajici se organizira prema individualnim zahtjevima korisnika.
Udruga može osnovati knjižnicu odlukom Skupštine Udruge i sukladno Zakonu o knjižnicama.
Udruga odlukom Predsjednika Udruge može odobriti određenu financijsku pomoć na osnovu podnijetog pisanog zahtjeva.
Potpora se odobrava na temelju natječaja za iskaz potreba za osiguravanje određene pomoći mladima te djeci, mladima i studentima s invaliditetom na edukaciji koji raspisuje skupština Udruge i definira točne procedure, uvjete i kriterije ostvarivanja prava na pomoć.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima (pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način); javnim priopćavanjem putem medija; izvještavanjem putem mrežnih stranica Udruge.